Interesne dejavnosti

Šola organizira te dejavnosti, da bi razvijala različne interese učencev. Obseg teh dejavnosti vsako leto določi z letnim delovnim načrtom. Izbor interesnih dejavnosti je prostovoljen. Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci. Ta program obsega tiste dejavnosti, s katerimi skuša šola zadovoljiti posebne interese otrok, staršev in okolja, ali pa izhajajo iz specifičnih pogojev delovanja šole. Te dejavnosti se financirajo s prispevki staršev, občine in države.

Šola izvaja naslednje dejavnosti iz tega programa:

Zap. št. Interesna dejavnost Izvajalci – učitelji Izvajalci – zunanji
1. PLES Irma Peran
2. ROČNODELSKI KROŽEK Andreja Kmetec
3. ANGLEŠČINA Nada Šiling
4. ŠPORTNI KROŽEK Sonja Ploj
5. FOLKLORA mlajši Štefka Kocjan Miuc
6. OPZ in MPZ Marjan Kresnik
7. ŠOLSKI ANSAMBEL Marjan Kresnik
8. RAČUNALNIŠKI KROŽEK Dejan Žmavc
9. PLANINSKI KROŽEK Bojan Kocbek
10. ŠPORTNI KROŽEK Bojan Kocbek
11. NARAVOSLOVNI KROŽEK Bogdana Drozg Onič
12. ŠOLSKI EKO VRT Bogdana Drozg Onič
13. ZELIŠČA, IZDELAVA KOZMETIKE Irma Peran
14. LIKOVNI KROŽEK Brane Lazič
15. FOLKLORA starejši Mojca Motaln
16. NOGOMET ŠD Jakob
17. MAŽORETKE Twirling plesni in mažoretni klub Lenart
18. GIMNASTIKA ŠD Studenci
19. PLES – SAMBA Plesna šola Samba
20. ZUMBA ŠD Mi – fit